O projektu

Predstavitev projekta

O projektu

1.

V okviru skupnega čezmejnega vozlišča na področju Smart production je povezanih 7 projektnih partnerjev.
V projekt je vključenih sedem izbranih kompetentnih partnerjev (od tega so trije slovenski in štirje avstrijski partnerji), ki so glede na vlogo v projektu razdeljeni v 2 skupini. Prvo skupino predstavljajo »strokovni partnerji«, kateri bodo zagotovili strokovno zanje na področju razvoja novih orodij in izboljšanih poslovnih procesov. Drugo skupino predstavljajo »regionalni partnerji«, katerih naloga je animiranje MSP, njihovo povezovanje in izvedba ukrepov na regionalni ravni. Trajanje projekta: 01.05.2016-30.04.2019 (36 mesecev). Skupni upravičeni stroški projekta: 1.397.356,40 EUR, ESRR sofinanciranje: 85%.

2.

Skupen izziv projekta je usmerjen v povečanje teritorialne konkurenčnosti predelovalne industrije, ki je glavni generator R & R aktivnosti, inovativnosti, rasti in zaposlovanja.
Podjetja se vsakodnevno srečujejo s povečanim pritiskom iz cenovno ugodnih gospodarstev na eni strani in z visoko inovativnimi ter razvitimi dobavnimi verigami v konkurenčno razvitejših gospodarstvih na drugi strani.

Splošni cilj projekta je tako usmerjen v širitev baze inovativno naravnanih proizvodno usmerjenih MSP v programskem območju na področju skupnih tehnoloških specializacij skladnih z usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja »pametnih tovarn«, kjer bodo glavni dosežki vezani na vlaganja v tehnološke in ne-tehnološke inovacije vsaj 50 čezmejnih MSP, kar bo rezultiralo vsaj 15 projektov vzpostavitve sistema kakovosti, 15 projektov vzpostavitve vitke proizvodnje, 5 projektov vzpostavitve sistema učinkovitosti, min. 10 novih produktov oz. prenosov tehnologij ter min. 5 novih tehnoloških podjetij.

3.

Inovativnost projekta se odraža v skupnem načinu reševanja izzivov. Z interdisciplinarnim pristopom bo regionalno sodelovanje in medsektorsko povezovanje povečalo inovacijsko sposobnost in stopnjo konkurenčnosti teh podjetij na globalnem tržišču
Projekt bi vključeval dva pristopa:
• Prvega »od zgoraj navzdol oz. top down«, ki bo temeljil na nacionalnih ukrepih v okviru katerih se bo povezalo podjetja in iskalo njihove medregionalne sinergijske učinke, ter
• Pristop od »spodaj navzgor oz. bottom up«, ki bo temeljil na podlagi tržnih priložnosti izbrane medregioanlne skupine podjetij.

Priložnosti z neverjetnim potencialom!

Dosežki in glavni cilji

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je širitev baze inovativno naravnanih proizvodno usmerjenih MSP v programskem območju na področju skupnih tehnoloških specializacij skladnih z usmeritvijo strategije pametne specializacije, predvsem na področju delovanja »pametnih tovarn«.

Projekt bo z izvedbo skupnega čezmejnega vozlišča nadgradil močno bazo znanja na področju mehatronike in tehnoloških postopkov ter z povezavo med partnerji člani grozdov, mrež in tehnoloških parkov krepil razvoj čezmejnih vrednostnih verig, spodbujal podjetniško aktivnost v podjetjih iz obrobnih podeželskih območij, ki se srečujejo z gospodarskimi izzivi zaradi posledice strukturnih sprememb in krepil čezmejno mobilnost strokovnega kadra za potrebe rasti in razvoja. Medtem, ko se mala in srednje velika podjetja soočajo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile v zvezi z zahtevami, ki jih prinaša tehnološki napredek in vse potrebnejša inovativnost, je projekt usmerjen k rezultatom izboljšanja veščin upravljanja v MSP in tehnoloških procesov, ki se bodo kazali v izboljšanju kakovosti dela in večji produktivnosti. Zaradi interdisciplinarnega pristopa in angažiranjem partnerjev znanja bo projekt identificiral nova inovativna in proizvodno naravnana podjetja ter jim z podpornimi aktivnostmi dvignil potrebne kompetence, jih čezmejno povezal ter pomagal pri ustreznih RR vlaganjih in razvoju novih produktov in tehnologij.

Dodana vrednost projekta

Projekt je pripravljen na ta način, da bodo pripravljena orodja in metodologija dela omogočala prenosljivost in možen transfer v druge organizacije, regije, države ali sektorje izven projektnega partnerstva. Hkrati bo pripravljena orodja in metodologijo dela mogoče aplicirati tudi na druga področja, ki bodo želela izboljšati kakovost procesov, novih produktov in storitev, medtem ko ima partnerstvo cilj razširiti delovanje vozlišča na druge regije in države, saj se bo tako podjetjem še povečalo možnosti za razvoj in rast. Partnerji bodo tako na koncu projekta iskali možnosti nadgradnje delovanja vozlišča s partnerji iz drugih regij in držav. V okviru komunikacijskega načrta bodo tako pripravljene aktivnosti, ki bodo zagotavljale potrebne informacije določenim ciljnim skupinam. Prenosljivost se bo zagotavljala preko dogodkov z različnimi ciljnimi skupinami, predvsem pa s pomočjo digitalnih medijev.

Glavni rezultat projekta

Glavni rezultat projekta je povečanje čezmejnega inovacijskega sodelovanja med MSP in podpornimi inštitucijami. V okviru skupnega čezmejnega vozlišča na področju pametne proizvodnje se bo povezalo 7 projektnih partnerjev. Projekt bo tako s podpornimi storitvami izboljšal tehnološke kompetence čezmejnih MSP, kakovost procesov in izboljšal produktivnost v proizvodno naravnanih MSP, vzpostavil sistem merjenja učinkovitosti, uporabo novih pametnih storitev in tehnologij, razvoj novih produktov ter zagon novih tehnološko usmerjenih podjetij. Aktivnost skupnega vozlišča bodo rezultirala vlaganja v tehnološke in ne-tehnološke inovacije vsaj 50 čezmejnih MSP.

Koristi projekta

Posebna korist, ki bo dosežena z čezmejnim pristopom je aktiviranje »bazena mednarodnih strokovnjakov« za reševanje skupnih izzivov, pridobitev novih znanj in spretnosti na področju pametnih tehnologij in storitev, novih standardov kakovosti ter najnovejših motivacijskih tehnik vzpodbujanja zaposlenih za doseganje večje produktivnosti in inovativnosti ter s tem konkurenčnosti na globalnem trgu. Dodatna prednost predstavlja vključitev MSP v transnacionalno partnersko mrežo, ki omogoča lokalnim MSP vstop na novi trg in s tem ponuja veliko boljše pogoje za širitev poslovanja in uspeh. S tem se ustvari pozitivni učinek na zaposlovanje, ustavitev bega možganov in vzpodbudijo se pozitivne migracijske težnje.